به نام خدا
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان چالوس
هدف کلان: توسعه ظرفیت پژوهش و نوآوری ،نظریه پردازی و مستند سازی و تجربیات آموزشی و تربیتی بومی
1 عنوان وظیفه ایجاد وب گاه و سامانه ی الفبا (یافته های تعلیم و تربیت)
2 اهمیت و ضرورت اجرا با توجه به اینکه یافته های تعلیم و تربیت کشف کردنی است. این وبگاه فرصت مناسب برای تبادل تجربیات مدیران، معلمان و دانش آموزان منطقه در حوزه ی آموزشی و تربیتی است.
3 اهداف  کیفی ارتقای سطح دانش و کسب تجربیات وکاربست یافته های تربیتی در مدرسه
  کمی فعالیت 100 درصدی معلمان ،مدیران و دانش آموزان در این وبگاه
4 شاخص کمی واحد شاخص وضع موجود شاخص وضع مطلوب نرم
     استانی شهرستانی
      ****
5 مستندات قانونی برنامه دستورالعمل های کشوری و  استانی و شیوه نامه ها ی مربوط به تحول
6 زمان بندی اجرا سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم
  **** **** **** ****
7 اعتبار مورد نیاز واحد مقدار هزینه واحد کل اعتبار
     
8 نظارت وارزیابی 


مراجعه کاربران آموزشی                 چک لیست بازدید گزارش مکتوب
به روز آوری اطلاعات                                        **** ****

 

 

 

به نام خدا
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان چالوس
هدف کلان: توسعه ظرفیت پژوهش و نوآوری ،نظریه پردازی و مستند سازی و تجربیات آموزشی و تربیتی بومی
1 عنوان وظیفه کارگروه اقدام پژوهی و کاربست نظریه ها در قالب هم اندیشی صاحب نظران درون و برون سازمانی
2 اهمیت و ضرورت اجرا اقدام پژوهی و پژوهش و نوآوری گامی موثر در تولید علم محسوب می شود. در این بستر نقش هم اندیشی حوزه و دانشگاه  و دعوت از اساتید بنام منطقه استفاده از پتانسیل موجود برای تحقق اهداف تعلیم و تربیت است.
3 اهداف  کیفی آشنایی و کاربست یافته ها توسط معلمان و والدین
  کمی جذب 80 درصدی معلمان فوق لیسانس و اساتید حوزه و دانشگاه در کارگاه تخصصی
4 شاخص کمی واحد شاخص وضع موجود شاخص وضع مطلوب نرم
     استانی شهرستانی
     **** ****
5 مستندات قانونی برنامه دستورالعمل های کشوری و  استانی و شیوه نامه ها ی مربوط به تحول
6 زمان بندی اجرا سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم
  **** **** **** ****
7 اعتبار مورد نیاز واحد مقدار هزینه واحد کل اعتبار
     
8 نظارت وارزیابی 


تهیه نشریات تربیتی
مقاله نویسی و اقدام پژوهی
مشارکت سازمان ها
 چک لیست بازدید گزارش مکتوب
    **** 

****
****

 

 

 

به نام خدا
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان چالوس
هدف کلان: توسعه ظرفیت پژوهش و نوآوری ،نظریه پردازی و مستند سازی و تجربیات آموزشی و تربیتی بومی
1 عنوان وظیفه مسابقات فن بیان و سخن رانی فرهنگیان در حوزه ی آموزشی و پرورشی.
2 اهمیت و ضرورت اجرا یک از کاربرد های سخنرانی ،در کلاس درس است . فن بیان و کاربرد درست سخنرانی اثرات مطلوبی در رفتارهای دانش آموزان دارد. معرفی این هنر و علم و ترمیم برخی اشکالات در قالب مسابقات گام نوینی در توسعه ی ظرفیت تجربیات آموزشی می تواند باشد.
3 اهداف  کیفی ارتقای سطح فن بیان و سخن رانی  وکاربست یافته های تربیتی در مدرسه
  کمی فعالیت 50 درصدی معلمان هر مقطع در این مسابقه
4 شاخص کمی واحد شاخص وضع موجود شاخص وضع مطلوب نرم
     استانی شهرستانی
      ****
5 مستندات قانونی برنامه دستورالعمل های کشوری و  استانی و شیوه نامه ها ی مربوط به تحول
6 زمان بندی اجرا سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم
   ****  ****
7 اعتبار مورد نیاز واحد مقدار هزینه واحد کل اعتبار
     
8 نظارت وارزیابی 

داوری سخن رانی
 چک لیست بازدید گزارش مکتوب
    **** 

 

 

 

 

به نام خدا
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان چالوس
هدف کلان: بازنگری و باز مهندسی ساختارها ، روش ها و رویه ها
1 عنوان وظیفه فراخوان مقاله نویسی با عنوان لزوم مهندسی معلمی در تحول بنیادین
2 اهمیت و ضرورت اجرا با توجه به تغییرات نظام تعلیم و تربیت مبتنی بر چشم انداز ایران اسلامی ، در شایستگی های علمی معلمان و روش های تدریس و کاربرد ابزارها در مدارس  معلم نیاز به تغییر ساختار دارد که در قالب مهندسی مجدد بحث می شود.
3 اهداف  کیفی ارتقای سطح دانش و باز مهندسی ساختارها، روش ها و رویه ها
  کمی شرکت 20 درصدی معلمان تمامی مقاطع در این فراخوان
4 شاخص کمی واحد شاخص وضع موجود شاخص وضع مطلوب نرم
     استانی شهرستانی
     **** ****
5 مستندات قانونی برنامه دستورالعمل های کشوری و  استانی و شیوه نامه ها ی مربوط به تحول
6 زمان بندی اجرا سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم
   ****  ****
7 اعتبار مورد نیاز واحد مقدار هزینه واحد کل اعتبار
     
8 نظارت وارزیابی 


دبیرخانه دریافت مقالات
بررسی مقالات
معرفی نفرات برتر برای ارایه مقالات

 چک لیست بازدید گزارش مکتوب
     
****
****
****

 

 

 


به نام خدا
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان چالوس
هدف کلان: بازنگری و باز مهندسی ساختارها ، روش ها و رویه ها
1 عنوان وظیفه جشنواره ی ایده های برتر در طراحی مدارس آینده شهر ما
2 اهمیت و ضرورت اجرا ایده ها ،گاهی در افکار آدمی راه گشا است. و بستر خلاقیت محسوب می شود. برگزاری جشنواره مدرسه آینده در دوره ی عمومی به صورت نقاشی و در دوره ی متوسطه و دانشگاه در قالب طراحی و ماکت سازی و پویا نمایی به دست اندرکاران شهر و شهرسازی در همه ی جهات کمک کننده است.
3 اهداف  کیفی ارتقای سطح فکری دانش آموزان و درک مفهوم آمایش سرزمین
  کمی شرکت 40 درصدی دانش آموزان  تمامی مقاطع در این جشنواره
4 شاخص کمی واحد شاخص وضع موجود شاخص وضع مطلوب نرم
     استانی شهرستانی
     **** ****
5 مستندات قانونی برنامه دستورالعمل های کشوری و  استانی و شیوه نامه ها ی مربوط به تحول
6 زمان بندی اجرا سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم
   ****  ****
7 اعتبار مورد نیاز واحد مقدار هزینه واحد کل اعتبار
     
8 نظارت وارزیابی 


دبیرخانه دریافت طرح ها
بررسی طرح های اولیه
معرفی نفرات برتر در ژوژمان

 چک لیست بازدید گزارش مکتوب
    
****
****
**** 

 

 

 

به نام خدا
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان چالوس
هدف کلان: بازنگری و باز مهندسی ساختارها ، روش ها و رویه ها
1 عنوان وظیفه هم اندیشی ماهانه مدیران مدارس همیار در ارزیابی برنامه ها
2 اهمیت و ضرورت اجرا با توجه به سکان داری مدیران در تعلیم و تربیت ،برنامه های از قبل طراحی شده و میزان تحقق آن مبتنی بر اسناد و مدارک در  ساختار اهداف کمک رسان دیگر مدیران و همسویی با چشم انداز ها و رسالت هاست.
3 اهداف  کیفی ارتقای سطح دانش وکسب تجارب و هم افزایی بین مدیران در برنامه ها
  کمی شرکت 100 درصدی مدیران تمامی مقاطع در این هم اندیشی
4 شاخص کمی واحد شاخص وضع موجود شاخص وضع مطلوب نرم
     استانی شهرستانی
      ****
5 مستندات قانونی برنامه دستورالعمل های کشوری و  استانی و شیوه نامه ها ی مربوط به تحول
6 زمان بندی اجرا سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم
  **** **** **** ****
7 اعتبار مورد نیاز واحد مقدار هزینه واحد کل اعتبار
     
8 نظارت وارزیابی 


بررسی برنامه ها توسط کارشناسان
ارایه بازخورد توسط مدیران

 چک لیست بازدید گزارش مکتوب
    
****
****
*** 
****
****
****

 

 

 

به نام خدا
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان چالوس
هدف کلان: بازنگری و باز مهندسی ساختارها ، روش ها و رویه ها
1 عنوان وظیفه به کارگیری کارشناسان رایانه در مدارس
2 اهمیت و ضرورت اجرا با توجه به رویکرد ورود فناوری در مدارس از یک کارشناس نرم افزار یا سخت افزار رایانه به صورت ساعتی روزی چهارساعت در هر مدرسه برای شبکه سازی ،حل مشکلات مدیران و... ضرورت دارد.
3 اهداف  کیفی ارتقای دانش کاربردی مدیران و معلمان در آموزش ضمنی و حفظ اسرار مطالب در رایانه
  کمی کاهش هزینه های مدیران در ارتقا و شبکه سازی و کاربرد رایانه در مدارس
4 شاخص کمی واحد شاخص وضع موجود شاخص وضع مطلوب نرم
     استانی شهرستانی
     **** ****
5 مستندات قانونی برنامه دستورالعمل های کشوری و  استانی و شیوه نامه ها ی مربوط به تحول
6 زمان بندی اجرا سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم
  **** **** **** ****
7 اعتبار مورد نیاز واحد مقدار هزینه واحد کل اعتبار
     
8 نظارت وارزیابی 


بازخورد برنامه ها
رضایت مندی مدیران

 چک لیست بازدید گزارش مکتوب
    
****
****
 
****
****

 

 

 

 

به نام خدا
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان چالوس
هدف کلان: ارتقاء و بهبود مستمر کیفیت نظام مدیریت و راهبرد های آموزشی و تربیتی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی
1 عنوان وظیفه کارگروه مدیران آینده گزین در تیر ماه
2 اهمیت و ضرورت اجرا نقش هم افزایی در تولید دانش و انتخاب شقوق مناسب توسط مدیران مجرب ،این طرح در تیرماه هرسال برای برنامه محور بودن مدارس به صورت یک کارگاه 60 ساعته کمک شایانی به کارشناسان جهت تحقق اهداف می نماید. در واقع تمامی برنامه برای رشد همه جانبه در قالب تقویم آموزشی توسط مدیران رصد می شود.
3 اهداف  کیفی مشارکت پذیری مدیران در تدوین برنامه های مطلوب
  کمی شرکت 100 درصدی مدیران تمامی مقاطع در این طرح
4 شاخص کمی واحد شاخص وضع موجود شاخص وضع مطلوب نرم
     استانی شهرستانی
      ****
5 مستندات قانونی برنامه دستورالعمل های کشوری و  استانی و شیوه نامه ها ی مربوط به تحول
6 زمان بندی اجرا سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم
     ****
7 اعتبار مورد نیاز واحد مقدار هزینه واحد کل اعتبار
     
8 نظارت وارزیابی 


کارشناسی طرح و برنامه
بررسی برنامه ها
نظارت طولی در اجرای طرح ها

 چک لیست بازدید گزارش مکتوب
    
****
****
**** 
****
****
****

 

 

به نام خدا
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان چالوس
هدف کلان: ارتقاء و بهبود مستمر کیفیت نظام مدیریت و راهبرد های آموزشی و تربیتی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی
1 عنوان وظیفه مستندسازی برنامه های دوایر اداری
2 اهمیت و ضرورت اجرا گاهی اتفاق می افتد داویر اداری بر اساس بخشنامه های ارسالی (داخلی و برون سازمانی) یک کار را در حوزه ی تربیتی و آموزشی  از دانش آموزان و مدیران و معلمان می خواهند به طور مسال مسابقات نقاشی،که گاهی واحد پرورشی،کانون پرورش فکری ،کانون مستقر در شهرستان،سازمان مراتع وبسیج دانش آموزی و... و محصول همواره همان دانش آموزی است که برجسته در مدرسه است و باید در همه ی برنامه ها شرکت کند و مدیر هم باید به تک تک آنان پاسخ داده و گزارش مکتوب ارسال دارد  و همین موضوع در حفظ قرآن،مسابقات علمی،مقاله نویسی و... وجود. مستند سازی در اداره در ارسال بخشنامه های تکراری و یا همسو سازی آن ضرورت جدی دارد.
3 اهداف  کیفی تحقق دیگر اهداف آموزشی و پرورشی و رشد همه جانبه
  کمی  تحقق یادگیری اجتماعی (100 درصدی)
4 شاخص کمی واحد شاخص وضع موجود شاخص وضع مطلوب نرم
     استانی شهرستانی
      ****
5 مستندات قانونی برنامه دستورالعمل های کشوری و  استانی و شیوه نامه ها ی مربوط به تحول
6 زمان بندی اجرا سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم
  **** **** **** 
7 اعتبار مورد نیاز واحد مقدار هزینه واحد کل اعتبار
     
8 نظارت وارزیابی 


کارشناسی طرح و برنامه
بررسی برنامه ها
نظارت طولی در اجرای طرح ها

 چک لیست بازدید گزارش مکتوب
    
****
****
**** 
****
****
****

فایل  کامل
+ نوشته شده در  ۹۰/۱۲/۲۳ساعت 23:4  توسط rkl  |